fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a DETKI KEKSZ Édesipari Kft-vel (székhely: 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 178., Cg.10-09-020783) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) jogviszonyban álló, valamint az Adatkezelővel jogviszony létesítése vagy más célból kapcsolatba lépő személyek, illetve az Adatkezelő honlapjára (https://www.detkikeksz.hu/, a továbbiakban: Honlap) látogató és azt használó személyek (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Honlapon, illetve a Szolgáltatón keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az Infotv., illetve a GDPR („General Data Protection Regulation” – Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint. Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával a Felhasználó elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 • Szolgáltató az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • Szolgáltató az adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi („célhoz kötöttség”);
 • Az adatkezelés céljai kizárólag a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
 • Az adatkezelés – adatkezelő lehetőségéhez mérten – pontos és naprakész („pontosság”);
 • Az adatok tárolása olyan formában történik, hogy az a szükséges időre korlátozódik („korlátozott tárolhatóság”);
 • Az adatkezelés oly módon történik, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága biztosítva legyen („integritás és bizalmas jelleg”).

A Munkáltató adatvédelmi tisztviselői: Lázár Andrea/Kotán-Varga Zita

Közvetlen elérhetőségei:

E-mail címe: berszamfejtes@detkikeksz.hu; hr@detkikeksz.hu;

Telefonszáma: +36-30/636-0566; +36-30/286-1554

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 1. ADATKEZELÉS

1.1 Vevői, megrendelői adatok

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A vásárlás, szolgáltatás illetve megrendelés teljesítése, a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítéseA vásárlással, szolgáltatással illetve megrendeléssel kapcsolatos adatok tekintetében: érintett hozzájárulása, a Szolgáltató által kötött szerződés teljesítése.A számla kiállítása és megőrzése tekintetében:Számvtv.  169.  §  (2) bekezdéseVásárlás, számlázás: név, cím, termék, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számla azonosítószáma, dátumMegrendelés: telefonszám, email címVásárlás tekintetében: 5 évSzámla tekintetében: 8 év

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a fent megjelölt, vásárláshoz és számla kiállításhoz szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában terméket értékesíteni illetve szolgáltatást nyújtani az Érintett részére.

1.2. Felhasználói adatkezelés (regisztráció)

A Felhasználó a Honlap használatával a Szolgáltató által időközönként meghirdetett nyereményjátékokban történő részvétel céljából regisztációt kezdeményezhet, melyekről külön adatkezelési tájékoztatók készülnek.

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A nyereményjátékok Adatkezelő szabályzatainak megfelelő lebonyolításaÉrintett hozzájárulásaNév, email cím, az Adatkezelő szabályzatában rögzített egyéb adatokAz Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adott nyereményjáték lezárásáig.

A Szolgáltató a felhasználói adatkezeléshez adatfeldolgozót vehet igénybe, aki közreműködik a nyereményjáték lebonyolításában és a nyereménysorsolásban. Az igénybe vett adatfeldolgozót és elérhetőségeit a Szolgáltató az aktuális nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában tünteti fel.

A megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a nyereményjátékokban történő részvételhez szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani a Felhasználó nyereményjátékban történő részvételét.

1.3. Felhasználói adatkezelés (nyertessel történő kapcsolatfelvétel, nyertesek kihirdetése, nyereményátadás)

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A nyereményjátékokban nyertesként kisorsolt Felhasználók részére a nyeremények átadása, a nyertesek nevének és lakcímének honlapon történő közzététele, fődíj esetében a nyertesekről készített felvételek közzététele Érintett hozzájárulása, Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéseNév, email cím, lakcím, levelezési cím, telefonszám, képmásAz Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adott nyereményjáték eredményhirdetésétől számított 1 évig.

A Szolgáltató a felhasználói adatkezeléshez adatfeldolgozót vehet igénybe, aki közreműködik a nyereményjáték lebonyolításában és a nyereménysorsolásban. Az igénybe vett adatfeldolgozót és elérhetőségeit a Szolgáltató az aktuális nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában tünteti fel.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a fent megjelölt, a nyeremények átadásához szükséges adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani a Felhasználó részére a nyeremények átadását.

1.4.      Jelentkezés álláshirdetésekre

A Szolgáltató a beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat tárolja.

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
Szolgáltatónál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, az önéletrajz megőrzése későbbi kiválasztás céljábólÉrintett hozzájárulása (megőrzés céljából a kiválasztási eljárás lezárását követően adott hozzájárulás)Kísérőlevelek, önéletrajzok, valamint az ezekben megadott személyes adatokA kiválasztási eljárás lezárásáig, megőrzés esetén a kiválasztás lezárásától számított 1 év, amennyiben a pályázó a Szolgáltató munkavállalójává válik, úgy rá a munkavállalókra vonatkozó adatkezelési szabályzat is irányadó.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy amennyiben a pályázó nem adja meg személyes adatait, úgy az Érintett nem tud jelentkezni a Szolgáltató által közzétett állásajánlatokra.

1.5. Szerződésben rögzített személyes adatok

A Szolgáltató a megkötött szerződéseket papír alapon tárolja, azokat őrzi.

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatainak kezelése a szerződések teljesíthetősége céljából.A természetes személy, mint szerződő fél adatainak kezelése a szerződés teljesíthetősége céljából.A Szolgáltató munkavállalója esetén a szerződés teljesítése, a megjelölt kapcsolattartó esetében a Szolgáltató szerződéses partnerének jogos érdekeSzerződésekben megadott adatok (kapcsolattartók):név, telefonszám, e-mail.Szerződésekben megadott adatok (ügyfelek):név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; telefonszám, e-mail.Visszavonásig, illetve a szerződések hatálya alatt, illetve azt követően legalább a szerződésből eredő szavatossági idő lejártáig, vagy az elévülési idő elteltéig. Jogvita esetén a jogvita lezárásig.

1.6. A Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatásnyújtáshoz szükséges adatok köre, árajánlatkérés

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal, valamit a forgalmazott termékekkel kapcsolatos információkérések teljesítése, amennyiben az azonnal nem lehetséges, valamint az árajánlatkérés teljesítése. A Szolgáltató a vele tájékoztatáskérés céljából kapcsolatba kerülő természetes személyek (továbbiakban együtt: Érdeklődők) személyes adatait bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően célhoz kötötten kezeli, illetve dolgozza fel.Érdeklődő hozzájárulásaÉrdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe; a kért tájékoztatás szempontjából releváns adatok: termék, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, Érdeklődő címe Árajánlatkérés esetén a kért szolgáltatás és termékek alapján a teljesítéshez szükséges egyéb releváns adatok. Információkérés teljesítéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. Árajánlatkérés esetén az Érdeklődő tájékoztatáskérésétől számított 6 hónap. 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását az Érdeklődő bármikor jogosult kérni a megadott elérhetőségeken, azonban ebben az esetben a Szolágltatónak nem áll módjában a szükséges információt megadni, illetve árajánlatot tenni az Érdeklődő részére.

1.7. A Szolgáltató épületeibe történő beléptetés

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A Szolgáltató külső látogatók beléptetésekor elkéri az érintettek személyazonosító igazolványát, az érintett adatainak beléptetői íven történő rögzítése céljából. A beléptetési ív vezetésének célja bármilyen visszaélés, jogsértés, károkozás esetén a Szolgáltató által a felelős azonosítása és felelősségre vonása.A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéseÉrintett neve, a látogatás célja, illetve a látogató cégének (a képviselt cég) neve30 napig 

1.8. A látogatókról készített kamerafelvétel 

A Szolgáltató az üzem területén, a termelői udvaron, a magas raktárban, a készáru raktárban, a dolgozói parkolóban és a kamion terminálnál kamerás megfigyelést végez, kamerafelvételt készít, elsősorban a munkavállalók és látogatók személyi biztonsága érdekében és vagyonvédelmi okokból. Jelen pontban rögzített adatkezelés a kamerafelvételek vonatkozásában a látogatókról készült felvételekre vonatkozik. A Szolgáltató a felvételek visszanézésére kizárólag akkor jogosult, ha tudomására jut a személyi- és/vagy vagyonbiztonság megsértése, vagy ennek veszélye. A Szolgáltató az adatkezelés céljából releváns felvételeket az illetékes hatóságoknak jogosult átadni.

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
A látogatók és a munkavállalók személyi biztonsága és vagyonvédelmi okok.A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítése. A látogatók és a munkavállalók képmásaA Szolgáltató a kamerafelvételeket 3 nap után törli. Amennyiben személyi vagy vagyonvédelmi okokból szükséges (pl. baleset, rongálás, lopás), a Szolgáltató az adatokat az ezekkel kapcsolatos eljárás jogerős (végleges) befejezéséig őrzi. 

1.9.     Egyéb

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

DETKI KEKSZ Édesipari Kft.

székhely: 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 178.

cégjegyzékszám: Cg. 10-09-020783

nyilvántartó hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

e-mail cím: detkikeksz@detkikeksz.hu

telefon: +36-37/375-503

Jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok feldolgozását Adatkezelő, illetve Adatkezelő szerződéses Adatfeldolgozója végzi.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Adatkezelő az általa végzett adatkezelésekről a GDPR rendelettel összhangban adatkezelési nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő megkeresés alapján a NAIH részére a nyilvántartást rendelkezésére bocsátja.

 1. ÉRINTETT JOGAI

5.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

5.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

5.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő ajánlásával kapcsolatosan került sor.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjábai szerint az adatkezelés korlátozására meghatározott időtartam eltelt.

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.2.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

5.2.5   Értesítési kötelezettség

A Szolgáltató – lehetősége szerint – minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

5.2.6   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.2.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 1. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.2.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.2.9   Adatvédelmi incidens*

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(*Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.)

 1. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki a Szolgáltató adatkezelésével összefüggésben a GDPR. vagy az Infotv. megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR, vagy az Infotv-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban, vagy az Infotv-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el, vagy az adatfeldolgozási szerződést megszegte.

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás során őket nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartoznak az adatkezeléssel okozott károkért, úgy a károkozók egyetemlegesen felenek, a következményi károk kizárása mellett.

Amennyiben az Érintettnek a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, a Szolgáltatóhoz fordulhat a megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, úgy a döntés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabályban foglaltaknak való megfelelését, a Szolgáltató bizonyítja. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen vagy az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérje az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391 1400 Fax: 06-1-391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató jogosult egyoldalúan a jövőre nézve módosítani.

Jelen Tájékoztató az alulírott időpontban lép hatályba.

Halmajugra, 2020. június 15.

DETKI KEKSZ Édesipari Kft.